Services

POSLOVNI PROGRAM IRIS

Iris Ekspres za knjigovodstvo

Iris Ekspres

Kompletan Poslovni Program namenjen manjim preduzećima koja žele: svakodnevni uvid u stanje svoga poslovanja, rad sa neograničenim brojem komitenata, uvid u stanje poslovnih partnera, kompletan pregled dospeća na plaćanje, direktan prenos podataka u svoje knjigovodstvo, rad sa svim fiskalnim kasama, rad sa DATA KOLEKTORIMA, rad sa BIZERBA VAGAMA, dvosmernu vezu sa elektronskim bankarstvom, pristup podacima bilo gde da se nalazite, moderno poslovanje, lako rukovanje.

Iris Revizor za knjigovodstvene agencije

Iris Revizor

Najsavremeniji program za knjigovodstvo. Instalacija na neograničen broj računara i koristi ga neograničen broj korisnika istovremeno, usavršen za knjigovodstvene agencije. Knjigovođama je omogućen rad i sa mišem i sa tastaturom (po izboru). I prosto i dvojno knjigovodstvo, obračun zarada na više od 25 načina, veza sa elektronskim bankarstvom, skladište elektronskih dokumenata (uz svaki dokument možete prikačiti sliku, pdf, word, excel), grafički izveštaji, cloud poslovanje (svakodnevni bekap podataka), izveštaj za cigarete, pristup podacima sa bilo kog mesta, šeme knjiženja, ušteda vremena pri unosu dokumenata (svaki podatak se unosi samo jednom)...

Iris Ekspert za srednje i velike firme

Iris Ekspert

Iris u punom kapacitetu predstavlja integralni informacioni sistem ili ERP (eng. Enterprise Resource Planning) čiji je zadatak da poveže sve sektore poslovanja u jedan integrisan sistem, koji koristi istu bazu podataka i omogućava različitim sektorima da dele informacije i komuniciraju jedan sa drugim. Naš ERP je visoko parametrizovan, poseduje moćan sistem za izveštavanje, omogućuje automatizovano upravljanje poslovnim procesima, savršeno podržava poslovanje koje uključuje više dislociranih poslovnih objekata, što ga sve čini odličnom platformom za razvoj specifičnih kompleksnih softverskih rešenja. Iris je prvi domaći softver koji omogućuje razvoj IS-a bez gotovo imalo programiranja. To je omogućeno primenom teorije Petri mreža na formalan objektno - orijentisani razvoj IS-a što višestruko ubrzava izradu novih programskih funkcionalnosti.


Opšti matični podaci

Sadrže najopštije evidencije podataka i jedinstveni su na nivou celog programa. Šifarnici pravnih i fizičkih lica, država, mesta, opština, poreskih stopa...

Robno

Robni/materijalni dokumenti koji se odnose na vođenje zaliha (ulazni/izlazni računi, prijemnice, otpremnice, popis...) za jedan ili više lagera, KEP knjiga, kalkulacije, formiranje i štampa izlaznih dokumenata.

Proizvodnja

Proizvodni radni nalog (po normativu) sa istovremenim razduženjem materijala i zaduženjem (polu) proizvoda kao i fazni radni nalog sa praćenjem izvršenja radnih zadataka po fazama i mašinama sa radnim listama i evidencijom korišćenja mašina.

Maloprodaja

KEP knjiga, kalkulacije, dnevni pazari, promet kao i veza sa fiskalnim štampačem, KR, KR-1, povratnice, prijemnice, nivelacije, odjave. Iris radi sa svim fiskalnim kasama (int raster, geneko supercash, galeb, hcp, colibri, favourite...).

Finansije

Knjige ulaznih/izlaznih (avansnih) računa, izvodi, knjižna pisma, stanje kupaca/dobavljača, dospeća na plaćanje, kartice, IOS-i, krediti, cassa sconto, blagajna, zaloge, ugovori, menice, veza sa elektronskim bankarstvom.

Obračun zarada

Redovni obračuni po bruto/neto osnovici, bruto/neto bodu i radnom času. Još preko 20 načina obračuna postoji u ovom modulu. Izvoz u HML za vezu sa poreskom upravom, štampa virmana i veza sa elektronskim bankarstvom. Obračun vanobračunskih isplata radnicima i drugim fizičkim licima. M-4 obrazac, PPP obrazac.

Osnovna sredstva

Redovna i poreska amortizacija, praćenje osnovnih sredstava po organizacionim jedinicama i lokacijama.

Glavna knjiga

Kontni plan, knjižni nalozi, analitičke kartice konta, bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha, šeme knjiženja.